Besloten Vennootschap of eenmanszaak?

Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor uw onderneming? Er zijn uiteraard meer vormen dan de Besloten Vennootschap of de Eenmanszaak.  Maar de eenmanszaak en de Besloten Vennootschap zijn wel de meest gebruikte vormen. Dit artikel kan u helpen een keuze tussen deze twee vormen te maken. Om het overzichtelijk te houden ben ik er van uit gegaan dat er slechts één eigenaar/ondernemer is.

Vuistregel

De belangrijkste reden om voor een Besloten Vennootschap te kiezen is de beperkte aansprakelijkheid.  De Besloten Vennootschap is een aparte rechtspersoon die in principe alleen aansprakelijk is met het vermogen van de Besloten Vennootschap. Bij een eenmanszaak is er geen onderscheid tussen privé-vermogen en ondernemingsvermogen. De eigenaar is privé aansprakelijk voor eventuele schulden van de eenmanszaak.

Daar staat tegenover dat de eenmanszaak , tenzij u een winst heeft van meer dan 100.000-150.000 per jaar,  fiscaal voordeliger is dan een Besloten Vennootschap,  minder kost om op te richten en vaak lagere administratiekosten heeft. Het voordeel ligt meestal grofweg tussen de 3.000 tot 5.000,- per jaar wat u minder kwijt bent aan belasting e.d.

Dus als vuistregel kunt u aanhouden: is uw winst lager dan ± 100.000 en is aansprakelijkheid geen belangrijk criterium, kies dan voor de eenmanszaak. Verdient u meer dan € 150.000 laat dan in ieder geval onderzoeken of u voor een Besloten Vennootschap moet kiezen. Is de aansprakelijkheid niet goed af te dekken en wel een reëel risico. Onderzoek dan of deze risico’s dmv een BV voldoende kunnen worden afgedekt.

Hoe gaat de belasting heffing voor een eenmanszaak en een Besloten Vennootschap?

De Besloten Vennootschap:

  1. De Besloten Vennootschap betaalt maandelijks loon uit aan u als eigenaar en de Besloten Vennootschap betaald hierover (maandelijks) loonbelasting. Het loon dient tenminste het “gebruikelijk loon Directeur Groot  Aandeelhouder” te zijn.
  2. De Besloten Vennootschap betaalt jaarlijks Vennootschapsbelasting (aangifte Vennootschapsbelasting) over de winst (na aftrek van uw loonkosten) 20% over de eerste 200.000 winst, 25% over de winst hoger dan 200.000.
  3. De winst na aftrek van de Vennootschapsbelasting, kan (op een min of meer zelf te kiezen moment) worden uitgekeerd aan de aandeelhouder/eigenaar. Over de winstuitkering is dan nog eens 25% inkomstenbelasting verschuldigd (Box 2), dit tarief is in 2014 tijdelijk verlaagd naar 22% (over maximaal € 250.000).

De Eenmanszaak:

U betaald jaarlijks inkomstenbelasting over de winst  door middel van de aangifte inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting wordt berekend door op de commerciële winst een aantal bedragen fiscaal in aftrek brengen dit zijn:

  1. Voor de oudedagsvoorziening  (FOR) mag 12% afgetrokken worden van de winst tot een maximum van € 12.500 (tarief 2014). Dit is in principe uitstel van betaling van belasting tot dat u stopt met uw bedrijf of de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Dan valt de opgebouwde FOR in principe vrij en moet u  de dan geldende inkomstenbelasting alsnog betalen over het vrijgevallen bedrag.
  2. Startersaftrek (alleen de eerste drie jaar) elk jaar € 2.123.
  3. De zelfstandigenaftrek is maximaal € 7.280 en loopt naar nul naarmate de winst hoger wordt. Als u ouder bent dan 65 jaar dan is de zelfstandigenaftrek de helft.
  4. Winst vrijstelling 14% (Dus het maximale tarief inkomstenbelasting 2014 van de ondernemer daalt daarmee van 52% naar 44,7%)
  5. Eventueel Meewerkaftrek als uw partner meewerkt en de stakingsaftrek  als uw onderneming stopt.

De verschillen.

De verschillen tussen de B.V. en de eenmanszaak betreffen dus in hoofdzaak aansprakelijkheid en belastingdruk. Bij een keuze voor de B.V. bestaan betere mogelijkheden voor  afscherming van het privé-vermogen dan bij de eenmanszaak. Dit kan in gevallen waarin de aansprakelijkheidsrisico’s niet goed zijn af te dekken door middel van algemene voorwaarden en/of een aansprakelijkheidsverzekering een goede reden zijn om te kiezen voor de BV. Voor wat betreft de belastingdruk voor eenmanszaak of BV blijkt pas bij hoge winsten de BV fiscaal voordeliger te zijn als de dividendbelasting niet meegenomen wordt. Pas dan wordt het gemis van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling ingehaald door met name het feit dat over de winsten van de BV, na heffing van vennootschapsbelasting, niet direct de aanvullende 25% inkomstenbelasting is verschuldigd. Pas in het jaar waarin gekozen is voor een dividenduitkering aan de DGA wordt deze 25% belasting afgerekend (dit tarief is dus in 2014 tijdelijk verlaagd naar 22% zie hierboven).

Tot slot nog de BTW. De heffing van deze belasting is grotendeels voor de BV en de eenmanszaak gelijk maar er zijn zeker ook (kleine) verschillen. Voor de eenmanszaak zijn er wat aanvullende regelingen zoals:

  • De Kleine Ondernemers Regeling (KOR).
  • Teruggave BTW van de brandstof- en onderhoudskosten naar rato van het zakelijke gebruik t.o.v. het totaal aantal gereden kilometers door een privé auto .